Lørdag 25.1.2020 - Uke 04

Vedtekter for Tønsberg Jazzklubb

paragraphsign§ 1 – NAVN OG FORMÅL

Foreningens navn er Tønsberg Jazzklubb og har sitt sete i Tønsberg.  Foreningen ble stiftet den 11. mai 2006.

Foreningens formål er å:

a) Arrangere konserter med lokale, nasjonale, og i den grad de økonomiske forutsetninger er til stede, internasjonale utøvere i samspill eller hver for seg på passende og tilgjengelige arenaer. Tønsberg Jazzklubb vil samarbeide med andre jazzutøvere og jazzmiljøer med lignende profil for å skape musikalsk variasjon i klubbens program.

b) Bidra til kulturlivet med sosiale tiltak og tilstelninger med jazz og beslektet musikk.

c) Samarbeide med andre organisasjoner innen kulturlivet hvis dette kan bidra til en styrking i jazzmiljøet. Tønsberg Jazzklubb vil arbeide for å profilere klubbens musikere i Tønsbergs kulturliv og landet forøvrig.

d) Skape et uformelt og inkluderende møtested mellom musikere og publikum, og å legge vekt på å gi unge jazzutøvere spillemuligheter. Foreningen er medlem i Norsk Jazzforum.

§ 2 - MEDLEMSKAP       

a) Alle kan bli medlem av foreningen. Medlemskapet er gyldig når medlemskontigent er betalt. Alle medlemmer har rett til å delta i klubbens virksomhet, og har rett til å delta på årsmøtet og bestemme foreningens form og virksomhet.

b) Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret.

c) Medlemskapet er personlig.

d) Et medlem som forstyrrer eller motarbeider foreningens virksomhet og formål, kan etter å ha forklart seg for styret ekskluderes for en periode.

e) Alle under 25 år får gratis medlemskap og inngang.

§ 3 - ORGANISASJON       

 Foreningen skal være registrert i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Foreningen plikter og oppgaver ivaretas av:  

a) Årsmøtet, som er foreningens øverste myndighet og består av medlemmene.

b) Styret, som forestår den daglige driften og består av minst 6 medlemmer.    

§ 4 – ÅRSMØTET

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars hvert år.

Årsmøtet skal:

a) Velge møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen..

b) Godkjenne innkallingen og representantene.

c) Behandle styrets årsberetning.

d) Behandle styrets regnskap, budsjett og revisors beretning.

e) Behandle innkomne forslag, som må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.

f) Trekke opp retningslinjer for foreningens virksomhet.

g) Velge

· Leder og minst 5 styremedlemmer.  Styret konstituerer seg selv og fordeler ansvars- og arbeidsområder seg i mellom, heriblant økonomiansvar.

· 2 vararepresentanter til styret.

· Velge en offentlig godkjent revisor.

· Valgkomité på 3 medlemmer, ikke styremedlemmer / varamedlemmer.

Styrets medlemmer velges for 2 år. Halve styret er på valg hvert år.

Leder velges for ett år. Øvrige styremedlemmer velges for 2 år.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring senest 4 uker før det skal avholdes.

Saksdokumentene skal være disponible for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

Stemmeberettigede er alle som har betalt medlemskontingent.  Nye medlemmer har stemmerett etter 14 dager.

Vedtak kan fattes ved alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer, som krever 2/3 flertall.

§ 5 – EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevet, eller når minst 10 % av medlemmene krever det.  Det kalles inn med minst 2 ukers varsel.  Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

§ 6 – STYRET

Styret består av minst 6 medlemmer (nevnt under §4 g).  Ved frafall kan vararepresentant  rykke opp og styret kan oppnevne  en ny vararepresentant.

Vararepresentanten har møte- og talerett på styremøtene.  Vararepresentanten har stemmerett når den trer inn for et fraværende styremedlem.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede, etter at innkalling er sendt til alle.  Vedtak fattes med alminnelig flertall og hvert styremedlem har 1 stemme.  Ved stemmelikhet har styreleder dobbel  stemme.

Det utbetales ikke styrehonorar. Utlegg for klubben honoreres etter gyldig kvittering signert av leder og ett styremedlem, valgt av styret.

Styrets oppgaver:

a) Styret forestår forvaltning av foreningen, og skal sørge for en forsvarlig drift og organisering av foreningens virksomhet.

b) Styret utarbeider planer, budsjett og retningslinjer for foreningens virksomhet. Dette legges frem for årsmøtet til godkjenning.

c) Styremedlemmene skal delta i foreningens praktiske oppgaver etter definert behov.

d) Styret innkaller til årsmøte og eventuelt andre medlemsmøter.

§ 7 – ØKONOMI

Regnskapsåret er 1. januar til 31. desember og foreningens regnskap føres av kasserer eller den styret bemyndiger.

Det kan også utpekes kasserer for helt eller delvis frittstående undergrupper / aktiviteter.

Foreningen kan benytte registrert revisor og / eller regnskapskontor.

Kasserer skal på anmodning fra styret, til en hver tid kunne fremlegge rapporter om den økonomiske situasjonen.

Styrets medlemmer har til en hver tid full innsynsrett i foreningens økonomiske anliggender og regnskap.

Revisorenes oppgave er å gjennomgå foreningens regnskaper og forestå eventuelle andre kontrollfunksjoner som årsmøtet pålegger dem.

Regnskapet skal føres i samsvar med de til en hver tid gjeldende regnskapsregler og prinsipper for god regnskapsskikk.

 

Tønsberg Jazzklubb skal ha en grunnkapital på kr. 100 000 som skal være med på å sikre Tønsberg Jazzklubbs drift for fremtiden. Pengene skal stå på sperret konto og avkastningen på denne skal kunne brukes til drift. Bruk av grunnkapital kan kun skje etter at årsmøtet har vedtatt å endre denne paragraf. Det er kun årsmøtet med 2/3 flertall, som kan avgjøre om grunnkapitalen skal benyttes til en av Jazzklubbens formål eller deles ut til andre jazz formål.

§ 8 – OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan bare skje ved at det ordinære årsmøtet med 4/5 flertall bestemmer dette, og at vedtaket blir stadfestet på et ekstraordinært årsmøte en måned senere.

Dersom oppløsning blir vedtatt, skal foreningens eventuelle midler disponeres av årsmøtet ifølge formålsparagrafen, eller settes på sperret konto styrt av Norsk Jazzforum til jazzaktiviteter i Tønsbergregionen.

§ 9 – TØNSBERGS JAZZPRIS

Når styret ser det formålstjenlig, eller blir anmodet til det av medlemmer, kan Tønsbergs Jazzpris tildeles en person som i særlig grad som utøver eller bidragsyter har beriket jazzlivet i Tønsbergregionen.

Innehavere av Tønsbergs Jazzpris er æresmedlemmer av Tønsberg Jazzklubb.

 

Tønsberg 13. Februar 2016Responsivt design ©2013 av Web Norge basert på Joomla 2.5