[X]


 

Vedtekter for Tønsberg Jazzklubb

 • 1 – NAVN OG FORMÅL

Foreningens navn er Tønsberg Jazzklubb og har sitt sete i Tønsberg.  Foreningen ble stiftet den 11. mai 2006.

Foreningens formål er å:

a) Arrangere konserter med lokale, nasjonale, og i den grad de økonomiske forutsetninger er til stede, internasjonale utøvere i samspill eller hver for seg på passende og tilgjengelige arenaer. Tønsberg Jazzklubb vil samarbeide med andre jazzutøvere og jazzmiljøer med lignende profil for å skape musikalsk variasjon i klubbens program.

b) Bidra til kulturlivet med sosiale tiltak og tilstelninger med jazz og beslektet musikk.

c) Samarbeide med andre organisasjoner innen kulturlivet hvis dette kan bidra til en styrking i jazzmiljøet. Tønsberg Jazzklubb vil arbeide for å profilere klubbens musikere i Tønsbergs kulturliv og landet forøvrig.

d) Skape et uformelt og inkluderende møtested mellom musikere og publikum, og å legge vekt på å gi unge jazzutøvere spillemuligheter. Foreningen er medlem i Norsk Jazzforum.

 • 2 - MEDLEMSKAP       

a) Alle kan bli medlem av foreningen. Medlemskapet er gyldig når medlemskontingenten er betalt. Alle medlemmer har rett til å delta i klubbens virksomhet, og har rett til å delta på årsmøtet og bestemme foreningens form og virksomhet.

b) Medlemskontingenten fastsettes av årsmøte etter innstilling fra styret mens priser på arrangementene fastsettes av styret for å sikre et balansert budsjett.

c) Medlemskapet er personlig.

d) Et medlem som forstyrrer eller motarbeider foreningens virksomhet og formål, kan etter å ha forklart seg for styret ekskluderes for en periode eller permanent i samarbeid med lokaleier.

e) Alle under 25 år får gratis medlemskap og inngang.

f) Æresmedlemsskap i Tønsberg Jazzklubb er stiftet for å hedre enkeltmedlemmer som over lang tid har ytet en spesiell innsats for klubben eller som har markert klubben utad på en positiv måte.

Æresmedlemsskap skal kun utdeles i ekstraordinære tilfelle etter forslag fra medlemmene eller styret innen 1. November.  Forslag herom skal alltid vurderes av styret slik at det ikke går inflasjon i utdelingen av æresbevisninger.  Langvarig medlemskap alene skal ikke være grunnlag for slik æresbevisning. Det tilligger styret å endelig vurdere og utnevne æresmedlemmer. Utnevnelsene vil bli annonsert sammen med saksliste og saksdokumenter til årsmøte.

Æresmedlemskap markeres med blomster og diplom og fritak for medlemskontingent og betaling ved foreningens arrangement. Utnevnelsen skal fortrinnsvis skje på foreningens årsmøte.

 • 3 - ORGANISASJON       

Foreningen skal være registrert i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Foreningen plikter og oppgaver ivaretas av:  

a) Årsmøtet, som er foreningens øverste myndighet og består av medlemmene.

b) Styret, som forestår den daglige drifte, består av 6 medlemmer i tillegg til leder. Styret skal til enhver tid ha oppdaterte funksjonsbeskrivelser som dekker de forskjellige styrefunksjoner.

Styret består av styremedlemmer med følgende funksjonsområder:

Leder

Nestleder og Markedsansvarlig

Økonomiansvarlig

Sekretær

Medlemsansvarlig

Arrangementsansvarlig

Bookingansvarlig

   

 • 4 – ÅRSMØTET

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars hvert år.

Årsmøtet skal:

a) Velge møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen..

b) Godkjenne innkallingen og representantene.

c) Behandle styrets årsberetning.

d) Behandle styrets regnskap, budsjett og revisjonsberetning.

e) Behandle innkomne forslag, som må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.

f) Trekke opp retningslinjer for foreningens virksomhet.

g) Velge

 • Styret konstituerer seg selv og består av:
  • Leder, velges for ett år av gangen.
  • Øvrige styremedlemmer, velges for 2 år av gangen. Tre hvert år slik at halvparten av styret står på valg hvert år.
  • 2 vararepresentanter til styret velges for ett år av gangen.
 • Valgkomitéen består av inntil 3 medlemmer, som ikke er styremedlemmer eller varamedlemmer til styret. Styret fremmer forslag til valgkomite til årsmøtet. Velges for et år av gangen. Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger den som skal være leder.
 • Velge et regnskapskontor eller internt regnskapskyndig person som internrevisor.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring senest 4 uker før det skal avholdes.

Saksdokumentene skal være disponible for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

Stemmeberettigede er alle som har betalt medlemskontingent.  Nye medlemmer har stemmerett etter 14 dager.

Vedtak kan fattes ved alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer, som krever 2/3 flertall.

 • 5 – EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevet, eller når minst 10 % av medlemmene krever det.  Det kalles inn med minst 2 ukers varsel.  Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

 • 6 – STYRET

Styret består av 7 medlemmer (nevnt under §3 b). Ved frafall kan vararepresentant rykke opp og styret kan oppnevne en ny vararepresentant.

Vararepresentanten har møte- og talerett på styremøtene.  Vararepresentanten har stemmerett når den trer inn for et fraværende styremedlem.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede, etter at innkalling er sendt til alle.  Vedtak fattes med alminnelig flertall og hvert styremedlem har 1 stemme.  Ved stemmelikhet har styreleder dobbel stemme.

Det utbetales ikke styrehonorar. Utlegg for klubben honoreres etter gyldig kvittering signert av leder og ett styremedlem, valgt av styret.

Styrets oppgaver:

a) Styret forestår forvaltning av foreningen, og skal sørge for en forsvarlig drift og organisering av foreningens virksomhet.

b) Styret utarbeider planer, budsjett og retningslinjer for foreningens virksomhet. Dette legges frem for årsmøtet til godkjenning.

c) Styremedlemmene skal delta i foreningens praktiske oppgaver etter definert behov.

d) Styret innkaller til årsmøte og eventuelt andre medlemsmøter.

 • 7 – ØKONOMI

Foreningen skal benytte den revisjon som årsmøte har valgt.

Revisjonens oppgave er å gjennomgå foreningens regnskaper og forestå eventuelle andre kontrollfunksjoner som årsmøtet pålegger dem.

Regnskapet skal føres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regnskapsregler og prinsipper for god norsk regnskapsskikk.

Økonomiansvarlig skal fremlegge oppdatert regnskap og prognose på styremøtene slik at styrets medlemmer får fullt innsyn i foreningens økonomiske anliggender og regnskap.

Styrets medlemmer har til enhver tid full innsynsrett i foreningens økonomiske anliggender og regnskap.

Revisorenes oppgave er å gjennomgå foreningens regnskaper og forestå eventuelle andre kontrollfunksjoner som årsmøtet pålegger dem.

Regnskapet skal føres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regnskapsregler og prinsipper for god regnskapsskikk.

 Tønsberg Jazzklubb skal ha en grunnkapital på kr. 100 000 som skal være med på å sikre Tønsberg Jazzklubbs drift for fremtiden. Pengene skal stå på sperret konto og avkastningen på denne skal kunne brukes til drift. Bruk av grunnkapital kan kun skje etter at årsmøtet har vedtatt å endre denne paragraf. Det er kun årsmøtet med 2/3 flertall, som kan avgjøre om grunnkapitalen skal benyttes til en av Jazzklubbens formål eller deles ut til andre jazz formål.

 • 8 – OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan bare skje ved at det ordinære årsmøtet med 4/5 flertall bestemmer dette, og at vedtaket blir stadfestet på et ekstraordinært årsmøte en måned senere.

Dersom oppløsning blir vedtatt, skal foreningens eventuelle midler disponeres av årsmøtet ifølge formålsparagrafen, eller settes på sperret konto styrt av Norsk Jazzforum til jazzaktiviteter i Tønsbergregionen.

 • 9 – TØNSBERGS JAZZPRIS

TØNSBERG JAZZPRIS UTVALG

Styret i Tønsberg Jazzklubb oppnevner medlemmer til TØNSBERG JAZZPRIS UTVALG.

 • Utvalget består av 5 medlemmer. Styret oppnevner det medlemmet av styret som har mest jazzfaglig/musikalsk bakgrunn, fortrinnsvis som jazzmusiker, til å lede utvalget.
 • Urijazz som er fadder for klubben får anledning til å oppnevne et medlem med jazzbakgrunn.
 • Øvrige tre medlemmer skal være medlemmer som fortrinnsvis har bakgrunn som jazzmusikere. De oppnevnes for to år av gangen der en eller to står på omvalg vekselsvis. Utvalgets medlemmer kan sitte der maksimalt seks år.

Forslag og vedtak

Alle medlemmer kan sende inn forslag til kandidater innen 1. november. Prisen kan deles ut hvert år avhengig av om TØNSBERG JAZZPRIS UTVALG har funnet en faglig god kandidat blant forslagene.

Valgbarhet

TØNSBERG JAZZPRIS gis fortrinnsvis til personer fra Tønsberg og omegn som har vært aktive i en periode på minimum 5-10 år. Et av følgende kriterium må være oppfylt.

 • En musiker eller gruppe som har gjort seg bemerket lokalt, nasjonalt eller internasjonalt ved å vise store musikalske ferdigheter på sitt instrument eller i samspill
 • En bandleder, dirigent eller arrangør av musikalske verk som bemerker seg lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • En ildsjel som oppmuntrer til og legger til rette for utøvelse av musikalske ferdigheter

Utdeling

Vinneren annonseres sammen med innkalling til årsmøte. Hvis vinneren er musiker og har mulighet til å spille vil vedkommende person eller gruppe få tilbud om å spille den dagen som årsmøte holdes. 

Prisen kan overrekkes av annen person enn styret, f.eks. ordfører om TØNSBERG JAZZPRIS UTVALG ønsker det. Styrets leder skriver en innstilling som leses opp ved overrekkelse av prisen.

Prisen består av en pengepremie på kr. 10.000, diplom og blomst, samt personlig evig Æresmedlemsskap i klubben. 

Tønsberg 15. Februar 2020

 


Vi støttes av:

Klikk på logene for å vite mer

Format Eiendom  ostnorskjazzsenter henriksen qualityhotell_tonsberg  bmw pemamiljoteknikk  skallevold Asupport Tønsberg KommuneSkagerak Energi

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Tønsberg Jazzklubb:

c/o Knut Andersen
Kastanjeveien 7 B
3151 Tolvsrød
Org.nr 989 893 262

Kontakt:

Epost: post@tonsbergjazz.no
Tlf: 98886226

Leder:

Epost: post@tonsbergjazz.no
Tlf: 98886226

Innhold © Tønsberg Jazzklubb. Webdesign ©2013-2020 Web Norge